власть

власть
ВЛАСТ|Ь (918), с.
1.Область, княжество, государство:

изѩславоу же кънѩзоу тогда прѣдрьжѩщоу обѣ власти. и оц҃а своего ˫арослава. и брата своего володимира. ЕвОстр 10561057, 294в (запись); Бра(т) и сълоужьбьника нашего иѡана купрьскааго острова намѣстьника. коупьно съ своими людьми на елиспоньтьскоую власть. варварьскааго ради нападени˫а. и ˫азычьны˫а ради свободитисѩ работы. (ἐπὶ τὴν... ἐπαρχίαν) КЕ XII, 54а; болша˫а часть римьскоѣ власти. пьрси при˫аша. (τῆς ‛Ρωμαίων... πολιτείας) КН 1280, 572г; аще же нѣкыи еп(с)пъ ѡ(т) ино˫а власти поставить кого. без волѩ своего ему еп(с)па. не твердо поставление. КР 1284, 58а; нашедшимъ оубо измаилтьскымъ людемь... судомъ б҃иимь промысломъ. вышнѩго на грѣчьскую власть ѡб ону страну морѩ ѡ(т) корсунѩ полѩ наченше. Пр XIII, 32 об.; ти же на •д҃• власти раздѣлита Июдѣю (εἰς ἀρχὰς δ′) ГА XIIIXIV, 126г; елико хе(с)˫анъ ѡ(т) власти наше˫а плѣнена приведуть Русь ту. ЛЛ 1377, 12 об. (945); поими брата своѥго Василка к собѣ и буди ва(м) ѥдина власть Перемышль Там же, 92 об. (1100); вдати мѣста тогѡ препо(д)бному ѥп(с)пу и iконому ѥгѡ i ѥще же власти то˫а властелемъ. i сущимъ пѡ(д) нимь чину МПр XIV, 164 об.; Вы же аще множаи празноуѥте въ власти вашеи. ПНЧ XIV, 197г; кто не оудивитсѩ слышавъ... не токмо бо въ единои земли. или въ единои власти. но всѩ подънб(с)на˫а исполнисѩ чюдесъ ст҃го николы. СбТр к. XIV, 207 об.; i поса||жа ˫а по властемъ. вышеслава новѣгородѣ. iзѩслава въ пльсковтѣ. ст҃ополка туровѣ. ПрП XIVXV (2), 202вг; никому же ѡ(т) вашего злаго бѣсовъства. въ градѣ ил(и) въ странѣ моѥи и вл(а)сти по трехъ днехъ не ѡбрѣстисѩ. (τῆς ἐμῆς... ἐξουσίας) ЖВИ XIVXV, 15б; азъ же не ѥгоупетьска(г) ц(с)ртва желаю. ѡбладати властьми. и великоу быти в лѩхохъ. и ч(с)тноу ˫авити(с) во всеи роусьскои земли ПКП 1406, 166г; Всеволодъ же съ братьею своею... поидоша воююче села и городы Пере˫аславьскои. власти ЛИ ок. 1425, 110 (1135); оузрѣвшима же има. ˫ако не можета оудерьжати града. ико [вм. ˫ако] малодш҃на ||=блюдѩщасѩ. ѡ преданьи града изиидоста слезнама ѡчима. ˫ако не имѣюща власти кнѩжень˫а своего. Там же, 262 об. — 263 (1235);

||=население определенной территории, организованное в виде отряда, войска:

˫ашасѩ по поуть. [русские князья] и поклона дѣлѩ и молбы кн҃зь половьчьскыхъ. и начаша воѥ пристраивати. кожьдо свою власть. ЛН XIIIXIV, 97 (1224); ходи ˫арославъ ратию на цьрниговѣскоую волость. с новгородци. и съ всѣю властью своею на михаила. Там же, 115 (1231).

2. Владение, собственность:

Никто ѡ(т) поручены˫а емɤ власти купити ничто же не можеть. ни движимаго же ни недвижимаго. (ἐκ τοῦ... ὀφφικίου) КР 1284, 291а; нѣ(с) в нихъ раска˫ани˫а... ѥдино ѡ(т)даноѥ б҃оу въ власть себе при˫аша. (τὴν ἐξουσίαν) ПНЧ 1296, 74; Мнихомъ ничто же подобаеть своего имѣти. все же своѥ предати манастырю на власть ПНЧ XIV, 13в; иже бо кто ˫авитьсѩ неистовьству˫а на ст҃ы˫а б҃и˫а цр҃кви и на сщ҃ны˫а власти и(х). даноѥ б҃ви в наслѣдьѥ вѣчны(х) бл҃гъ. i на памѩть послѣднѩго рода... безаконно ѡ(т)има˫а села и винограды... ||...четверицею да въдасть паки въспѩть цр҃квноѥ. ПравНаОбид XIV, 95аб.

3. Власть, господство, владычество:

въ градѣ възлюбленѣ тако же мѩ покоилъ. и въ ииероусалимѣ [так!] власть мо˫а. (ἡ ἐξουσία) Изб 1076, 82 об.; свѩтопълкъ оканьныи. ˫ависѩ законопрестоупьно... властию прельстивъсѩ. сластолюби˫а. отъмьщени˫а же правьдьнааго не оубѣжа. Стих 11561163, 103; то же Мин XII (июль), 114 об.; хот˫а вышьнѥмоу причаститис˫а. власть же ѡ(т) себе ѡ(т)гон˫аше. (τήν... ἀρχὴν) ЖФСт XII, 58 об.; да не хоулитьсѩ епископлѥ имѩ и власть. (ἡ αὐϑεντία) КЕ XII, 102а; кде величаниѥ ц(с)рь. кде власть кнѩземъ. кде гърдѣниѥ соудии. кде соуть моучители. кде соуть раби. СбТр XII/XIII, 20; на власть искоушаѥмъ боудеть. УСт XII/XIII, 240 об.; ты самъ покрыва˫а и хранѩ б҃ественою властью. и неизреченымь чл҃вколюбиѥмь и силою. СбЯр XIII, 152 об.; и власть ||=собе раздѣлиша. ц(с)рви гра(д). а маркосоу. соудъ. а доужеви десѩтина. ЛН XIIIXIV, 71 об. — 72 (1204); и проповѣдаѥть ѥго присноую власть и ц(с)ртво вѣчноѥ. (τὴν ἀίδιον ἀρχήν) ГА XIIIXIV, 140в; ѡ(т) г(с)а дастьсѩ вамъ власть и сила ѡ(т) вышнѩго (ἡ κράτησις) Там же, 216г; не терпѩшеть бо дь˫аволъ власть имы надо всѣми. ЛЛ 1377, 26 об. (983); Въстави дь˫аволъ вражду... Ст҃ополка на Бориса и Глѣба власти ради. Там же, 135 об. (1186); Тобѣ дастьсѩ всѩка власть i сила на нб҃си i на зе(м) КТур XII сп. XIV, 48; аще ли не правдивъ сы судъ. то взиидуть к великому ѡ(т)метнику. ѥго же постави власть наша. ЗС XIV, 39; мирьска˫а власть ѡ(т) б҃а ѥсть. СбЧуд XIV, 139а; имать вла(с) мужь на(д) женою. а не жена на(д) мужемь. МПр XIV, 230 об.; не на власть идеть сицевыи. нъ на работу. (ἐπὶ ἀρχήν) ПНЧ XIV, 93в; что мниши толма на цр҃скую власть дерзати. ГБ XIV, 163в; повелѣваѥть наша власть тѣ(х) огнемь сжещи. ПравНаОбид XIV, 95в; любовью же дахъ ти. власть юже азъ имѣхъ смиреныи. ѡтъ б҃а в сѣмъ познании. (τὴν... ἐξουσίαν) ФСт XIV, 99а; Сло(в) •д҃• ѡ власти и о кнѩ(ж)нии. (περὶ ἀρχῆς) Пч к. XIV, 31; Не проси ѡ(т) г҃а власти, ни ѡ(т) ц(с)рѩ сѣдалища славна. (ἡγεμονίαν) Там же, 31 об.; б҃атии мiра сего... хотѩ ѡдолѣти дру(г) другу. и до(м) его разграби(т). и власть при˫атi и честь. и санъ. ЗЦ к. XIV, 90а; бл҃говѣриѥ е(г) съ властью съпрѩжено. ИларСлЗак XI сп. XIV/XV, 167 об.; мните бо двѣ власти. и двѣ зачалѣ. о ст҃омъ д҃сѣ приводити. СбТ XIV/XV, 120 об.; възненавиди всѩку власть влекущую тѩ на грѣ(х). (ἡδονήν!) ЖВИ XIVXV, 126б; ни власти же ни богатьства не хочю. ПКП 1406, 164в;

||=могущество, сила:

[гордыи человек] видiть красотоу телеснɤю, видить славоу и власть (τὴν δυναστείαν) Пч к. XIV, 88 об.; Сила ѥ(с) въ чл҃вцѣхъ имѣние и власть. Мен к. XIV, 188 об.; да сѩ ˫ави(т) власть оума чл҃вч(с)ка. Пал 1406, 32б;

♦=быти въ (чьей-л.)

имѣниѥ же ѥлико съ собою вънесе въ манастырь. въ манастырьстѣ власти да боудеть. КР 1284, 222б;

♦=быти подъ (чьей-л.)
властию:

Еп(с)поу не съмѣти... сш҃тении творити. въ не соуштиихъ подъ властию ѥго въ градѣхъ и вьсьхъ. (μὴ ὑποκειμένας αὐτῷ) КЕ XII, 16а; подо властию народа да не бывають. КР 1284, 110а; пъдъ властию ѥсмъ ди˫аволею. (ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ἐσμέν) ПНЧ 1296, 157; сущихъ подъ властью цр҃тва нашего. ЛЛ 1377, 13 (945); раздѣливъ всю сущую по(д) властью страну на двоѥ. (ὑποτελῆ αὑτῷ) ЖВИ XIVXV, 119а;

♦=възѩти (при˫ати) власть:

сь оупова˫а ˫ако въз˫атъ власть на нихъ ѡтъ б҃а... иде въ храмъ тъ. ЖФП XII, 38в; приимъ на бесы власть. ПрЛ XIII, 136б; бѣсъ же приимъ власть на оунѣмъ. ПКП 1406, 155б;

♦=льгъкыи власти см.
льгъкыи;
♦ =мѣстьна˫а власть:

самовластьно соудимъ мѣстьноую власть. (τὴν τοποτηρησίαν) КЕ XII, 151а.

4. Право, возможность что-л. делать:

изгънаныи. да имать власть къ еп(с)поу митрополи˫а то˫а епархиа прибѣжати. (ἐξουσίαν) КЕ XII, 105б; испросѩть. отъ прѣславьныихъ ц(с)рь ˫ако подати власть поставити приставьникы прилежаща. (ἄδειαν) Там же, 153б; и дахъ ||=имъ ре(ч) власть чадомъ б҃иѥмъ быти. КН 1280, 510аб; ˫ако хотѩи пострищисѩ. прѣже въхода въ манастырь власть имать въ своѥмь имѣнии творити ˫ако же хоще||ть. (ἄδειαν) КР 1284, 222бв; не имать власти горъчарь [вм. гоньчаръ] ѡ(т) того же кала створити. ѡвы съсоуды (ἐξουσίαν) ПНЧ 1296, 162 об.; тво˫а бо есть г(с)н власть казнити и пакы миловати ЛН XIIIXIV, 151 об. (12...); да не имѣють власти Русь. зимовати въ вустьи Днѣпра ЛЛ 1377, 13 (945); в тобѣ ѥсть власть или жити намъ или оумрети. ИларМол XI сп. XIV, 53 об.; не имамъ ли власти имѣни˫а ѡ(т)˫ати. МПр XIV, 51 об.; въ власти владѣѥмыихъ. лежить послушати. (ἐν ἐξουσίᾳ) ПНЧ XIV, 93в; се дахъ вамъ власть наступати на зьмию и на скорпию. и на вьсю силу вражию. (ἐξουσίαν) ФСт XIV, 160б; ты бо власть имаши злѣ молвити, азъ же власть имамъ и сто˫ати, ни слышати тебе. (τὴν ἐξουσίαν) Пч к. XIV, 38 об.; И не има(т) вла(с) сступити с того мѣ(с). i стати на иномь мѣ(с). KB к. XIV, 295а; входѩ ж(е) Русь в городъ да не творѩ(т) пакости. и не имѣють власти купити паволокъ... и ѡ(т) тѣхъ паволокъ аще кто купить. да показаеть ц(с)рву мужеви. ЛИ ок. 1425, 19 об. (945).

5. Мн. Лица, облеченные властью:

Небрѣжение же о властьхъ. небрѣжениѥ о самомь бозѣ. Изб 1076, 46; имахоу бо сѩ за ризы властии своихъ. КН 1280, 522а; ап(с)лъ ре(ч). власти мирьскы˫а ѡ(т) Б҃а вчинены суть. ЛЛ 1377, 142 (1206); то же (αἱ ἐξουσίαι τοῦ κόσμου) ПНЧ XIV, 111 об.; то же МПр XIV, 61; и властемъ покланѩи гл҃воу свою и ||=звань˫а ихъ не ѡслоушаисѩ Пр 1383, 129130; Мниха обрѣтающагосѩ въ крчьмѣ. достоить оумоудрити. оубо въ властехъ внѣшьнихъ. посадникомь да оумоудрить(с). (ἐν... ταῖς ἐπαρχίαις) ПНЧ XIV, 38а; не боиши ли сѩ. ты рече властии. василии. (τὴν ἐξουσίαν) ГБ XIV, 163б; Нерожение бо ѡ власте(х) нерожение ѡ самомь б҃зѣ. ЗЦ к. XIV, 69а; всѩка д҃ша властемь повинуетсѩ. власти бо ѡ(т) Б҃а оучинены суть. ЛИ ок. 1425, 209 (1175);

♦= власти (божьствьныѣ, начальныѣ, разноличьныѣ)чины небесной иерархии:

не можеть ѡтноудъ прѣвъзити на вышьнѥѥ н҃бо. ни началъ ни вастии прѣити (τὰς ἐξουσίας) КЕ XII, 280б; и видѣвъ на въздоусѣ д҃шьнаго соупостата. си˫а сказа. оу вратъ бо престо˫ать разноличьны˫а власти. (αἱ διάφοροι ἐξουσίαι) ПНЧ 1296, 172 об.; оумирѩющи соущю в насъ брань. мл҃твами... б҃ца ||...и бесплотныхъ имыхъ твоихъ слоугъ. и бж(с)твеныхъ властии. втораго и срѣднѩго св҃щеньства и оукрашени˫а. СбЯр XIII, 20 об. — 21; хвалами тѩ прославлѩю прѣ(с)таѩ живодавице ч(с)тьна˫а тр҃це юже поють шестокрилнии начальныѩ власти Там же, 209 об.; Анг҃ли и арх҃нгли. хѣровимi и серафими. власти i вл(д)чьства. пр҃столи г(с)ьства. и всѩ чиноначаль˫а горнихъ чиновъ. молѩть тѩ КТурКан XII сп. XIV, 227 об.; •і҃•T же чиновъ створи б҃ъ. первоѥ ан҃глы. •в҃•ѥ чинъ арханг҃ли. •г҃• чины на(ча)ла •д҃• власти. •е҃• силы Пал 1406, 1а;

♦= власти тьмы (тьмьныѣ)бесы, нечистая сила:

власьти тымы [вм. тьмы] створѩють слово оу вратъ въхода нб҃снго. (τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους) ПНЧ 1296, 173; I(с)съ Х(с)ъ ѥдинъ ѡполчисѩ на всѩ бѣсовьскы˫а силы, и власти темны˫а испроверже. КТур XII сп. XIV, 50.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Синонимы:

Антонимы:

Полезное


Смотреть что такое "власть" в других словарях:

 • власть — власть, и …   Русское словесное ударение

 • власть — власть, и, мн. ч. и, ей …   Русский орфографический словарь

 • власть — власть/ …   Морфемно-орфографический словарь

 • ВЛАСТЬ — специфический инструмент управления, используемый для достижения поставленных целей. Цели могут быть групповыми, классовыми, коллективными, личными, государственными и т.д. В. призвана делать все для того, чтобы достичь тех целей, которые должны… …   Философская энциклопедия

 • Власть — (power) Способность заставлять людей (или обстоятельства) совершать то, что иначе они бы не совершили. Цель современной концепции власти была признана еще в 1748 г., когда было опубликовано эссе Юма (Hume) О первоначальном договоре ( Of the… …   Политология. Словарь.

 • ВЛАСТЬ — ВЛАСТЬ, власти, мн. власти, властей, жен. 1. только ед. Право и возможность подчинять кого что нибудь своей воле, распоряжаться действиями кого нибудь. Государственная власть. Родительская власть. Законодательная власть. Исполнительная власть.… …   Толковый словарь Ушакова

 • ВЛАСТЬ — это наркотик, без которого политики не могут жить и который они покупают у избирателей за деньги самих избирателей. Ричард Нидем Путь от богатства к власти менее предосудителен, чем от власти к богатству. Тадеуш Котарбиньский Всякая законная… …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • власть — (2) 1. Господство повелителя, могущество: А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего Ярослава, съ Черниговьскими былями, съ Могуты, и съ Татраны, и съ Шельбиры, и съ Топчакы, и съ Ревугы, и съ Ольберы. 26 27. Тогда глагола …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • Власть —  Власть  ♦ Pouvoir    Превосходное определение власти дает Гоббс: «Могуще ство человека есть его наличные средства достигнуть в будущем некоего видимого блага» («Левиафан», глава 10). Следовательно, власть существует в реальности (в настоящем),… …   Философский словарь Спонвиля

 • ВЛАСТЬ — жен. право, сила и воля над чем, свобода действий и распоряжений; начальствование; управление; | начальство, начальник или начальники. Всякому дана власть над своим добром. Закон определяет власть каждого должностного лица, а верховная власть… …   Толковый словарь Даля

 • власть — сущ., ж., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? власти, чем? власти, (вижу) что? власть, чем? властью, о чём? о власти; мн. что? власти, (нет) чего? властей, чему? властям, (вижу) что? власти, чем? властями, о чём? о властях   управление 1.… …   Толковый словарь Дмитриева


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»